Affiliate Marketing, Türkçe karşılığıyla Satış Ortaklığı Pazarlaması, en temel tanımıyla internetten para kazanma yöntemidir. Satış Ortaklığı Pazarlaması, bir kişinin, başka bir kişinin veya şirketin ürünlerini pazarlamak için komisyon kazandığı süreçtir. Bu kişi, ürünü tanıtır ve şirketin veya kişinin yaptığı her satıştan bir miktar kâr elde eder.

Satış Ortaklığı Pazarlaması, gelir…

Ceren Celik

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store