Affiliate Marketing, Türkçe karşılığıyla Satış Ortaklığı Pazarlaması, en temel tanımıyla internetten para kazanma yöntemidir. Satış Ortaklığı Pazarlaması, bir kişinin, başka bir kişinin veya şirketin ürünlerini pazarlamak için komisyon kazandığı süreçtir. Bu kişi, ürünü tanıtır ve şirketin veya kişinin yaptığı her satıştan bir miktar kâr elde eder.

Satış Ortaklığı Pazarlaması, gelir paylaşımına dayanır. Bir ürününüz varsa ve daha fazla satmak istiyorsanız, bir ortaklık programı aracılığıyla gelirinizden belli bir payı satış ortağınız ile paylaşarak gelirinizi arttırabilirsiniz. Eğer ürününüz yoksa ve para kazanmak istiyorsanız, o zaman değeri olduğunu düşündüğünüz bir ürünün tanıtımını yapabilir ve satış ortaklığı pazarlamacısı olarak bu üründen gelir elde edebilirsiniz.

Ceren Celik

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store